• torsdag , 20 juni 2024

Støj og Støjbekendtgørelsen

03-Stoej-259x186LNtK kræver en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (tit kaldet Støjbekendtgørelsen)

Det gør vi bl.a. fordi:

1. Støjgrænserne kun er defineret ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Ved alle andre vindhastigheder er der ingen støjgrænser. Vindhastigheden måles i øvrigt ikke, men beregnes med voldsom usikkerhed.
2. Støjbelastningen ude ved naboboligen ikke måles, men beregnes med en stor usikkerhed. Beregningerne er baseret på tal, der er svære at kontrollere og at få aktindsigt i.
3. Ved kontrol af møllen måles kildestøjen ved møllen efterfulgt af en beregning (ikke måling) af støjen hos naboen.  Kontrollen og tidspunktet pålægges mølleejer selv, og vil derfor være varslet (dvs. på et tidspunkt aftalt med mølleejer). Det kan ikke udelukkes, at der justeres på møllen inden eller efter kontrolmålingen.
4. Udover almindelig usikkerhed ved beregningen, så fratrækkes der altid en ”sikkerhedsmargin” på 2 dB til møllens fordel – dvs. at den indendørs lavfrekvente støj reelt tillades at være mindst 2 dB højere.
5. Naboerne kan kun klage over en vindmølle til kommunen; den kommune, som samtidig er den myndighed, som har planlagt for vindmøllen, har godkendt den og er blevet betalt for opstillingen af vindmøllen gennem den grønne ordning i VE-loven, og hvis afgørelse ikke kan ankes til anden myndighed.
6. Under udarbejdelsen af vindmøllebekendtgørelsen har der aldrig medvirket hverken læger eller akustikere – til trods for at den sætter støjgrænser, der skal sikre, at mennesker ikke får ødelagt deres helbred.

Tidl. overlæge Peter Prinds har holdt utallige foredrag om Støjbekendtgørelsen og hvorfor denne ikke yder vindmøllenaboerne beskyttelse. Vi har fået hans tilladelse til at publicere hans præsentation her:

Download Peter Prinds indlæg

Som tilsynsmyndighed kan kommunen kun regulere støjen ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Dette kommer tydeligt frem i Svendborg Kommunes svar på Gitte Torneløkkes henvendelse:

Den 25. april 2012

Til Gitte Torneløkke

Du har spurgt til, om der findes et brev med tilladelse til, at vindmøllerne må køre med højere rotorhastighed ved vindhastigheder over 8 m/s.

Støjgrænserne for vindmøllestøj gælder ved 6 m/s og 8 m/s. Tilsynsmyndigheden kan ikke regulere støjen ved andre vindhastigheder.

Kommunen er orienteret om, at rotorhastigheden er øget, ved vindhastigheder der er højere end referencevindhastighederne. Det vil sige ved vindhastigheder, som ikke kan reguleres med vindmøllebekendtgørelse, så derfor har kommunen ikke givet en tilladelse.

Venlig hilsen
Miljøsagsbehandler Pia Ellegaard Jørgensen
Miljø og Teknik
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

I Holbæk Kommune har naboerne bl.a. klaget over skrigelyde fra møllerne ved høje vindhastigheder. Selv med loven i hånden, kan kommunen absolut intet gøre – læs bare dette referat af et møde mellem kommunen og Miljøstyrelsen her .

Af referatet fremkommer også tydeligt, at selv om en vindmølle i byggetilladelsen er forudsat støjdæmpet for at kunne overholde støjgrænserne, gælder dette også kun ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s!

Hvorfor har vi en støjbekendtgørelse, som i praksis ikke har nogen betydning?

Støjbekendtgørelsen blev til pga. pres fra generede naboer og andre. Fra myndighedernes side var det dog aldrig et ønske, at den skulle have nogen effekt. Hvis den havde det, ville det jo medføre begrænsninger for, hvor man må opstille vindmøller på land og for hvor mange møller man kan opstille på land. Og sådanne begrænsninger har man ikke ønsket. I referatet af et indledende møde om støjbekendtgørelsen mellem repræsentanter fra vindindustrien og Miljøstyrelsen, skriver Miljøstyrelsen således bl.a. følgende:

”Grænseværdien skal nok være den samme ved 6 og 8 m/s; det vil være fint hvis den hedder 20 dB men det afhænger af den overordnede målsætning, nemlig at den nye grænseværdi ikke må medføre nye begrænsninger for vindmøller. Det der kan lade sig gøre at etablere i dag skal også kunne lade sig gøre efter sommer; det er en udfordring.”

Læs hele referatet her .

Grænseværdien for indendørs lavfrekvent støj blev vedtaget til 20 dB. Men som professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, udtaler:

”Hvis de 20 dB faktisk blev overholdt, ville det være helt fint, men man har udformet reglerne sådan, at grænserne ikke baseres på rent faktiske indendørs målinger.

I stedet foretager man en støjmåling tæt på møllen og beregner, hvor meget støjen vil være uden for huset. Til sidst trækker man så et lydisoleringstal fra, og dette tal er kunstigt højt, så man er sikker på at nå et lavt tal for den anslåede støj inde i huset.”

Fortrolige møder mellem Miljøstyrelsen og vindindustrien grundlag for støjbekendtgørelsen

En aktindsigt, som vi har kæmpet for at få i flere år, viste i 2014, at der blev holdt adskillige møder mellem Miljøstyrelsen og forskellige repræsentanter for vindindustrien i løbet af 2011.  De indledende møder findes der referater af, men der lod til at mangle referater af tre møder i maj 2011. I september 2014 kaldte Hans Christian Schmidt (HCS) miljøminister Kirsten Brosbøl i samråd om bl.a. disse manglende referater.  I samråd svarede Brosbøl, at der kun manglede ét referat, og at dette ville blive fundet og oversendt til HCS. HCS bad samtidig om at modtage en liste over samtlige møder som blev afholdt af Miljøstyrelsen i 2011 vedr. støjbekendtgørelsen.

Efter at fristen for at oversende listen og det manglende referat til HCS var overskredet, kom der omsider en liste og et følgebrev fra Brosbøl. I brevet forklarer og beklager hun, at referatet ikke findes.  Det samme gælder otte andre referater af møder med vindindustrien!   Udover de helt indledende møder, findes der konsekvent ingen referater af møderne mellem miljøstyrelsen og repræsentanterne fra vindindustrien.  Dette er dybt kritisabelt, og koblet med en mail vi også har fået adgang til, hvor miljøstyrelsens Jørgen Jacobsen skriver til vindindustrien at han vedhæfter FORTROLIGE ”konsekvensberegninger” som skal drøftes ved deres møde, tyder alt på, at der har været et alt for tæt og fortroligt samarbejde mellem miljøstyrelsen og industrien ved udarbejdelsen af støjbekendtgørelsen.
Listen over møder og Brosbøls brev kan findes her

Overblik over forløbet ved udarbejdelsen af Støjbekendtgørelsen

Vi har lavet en oversigt over forløbet i forbindelse med udarbejdelsen af Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.
Den kan ses her Udvikling af støjisolationstallet i 2011 til hjemmesiden .

De møder som der ikke findes referat af, er markeret.  At der ikke findes referater af disse møder, er simpelthen uhørt.  Det tætte samarbejde der helt åbenbart er mellem Miljøstyrelsen og den industri, den skal regulere ved lov, er også uhørt.  Miljøstyrelsen modtager fortrolige oplysninger fra industrien og laver selv konsekvensberegninger som bagefter drøftes og får direkte påvirkning på lovens udformning på en usandfærdig måde. Og så længe dette pågår, er det helt konsekvent for møderne med vindindustrien at der ikke føres referat.

Det er hævet over enhver tvivl, at vindindustrien, men også Miljøstyrelsen, var fuldstændig klar over, at bekendtgørelsen ikke ville yde naboerne nogen som helst form for beskyttelse den gang den blev signeret.  Støjisolationsfaktoren og usikkerhedsmarginen på 2 dB som benyttes ved beregning af støjen sikrer, at vindmøllerne på papiret – og kun på papiret – altid overholder støjgrænsen.  Konsekvensen heraf er, at naboer til store vindmøller lider under store støjgener.

Bekendtgørelsen er ikke det papir værd, som den er skrevet på.  Den er tværs igennem korrupt og burde erklæres ugyldig.

Af alle disse årsager kræver LNtK en ny bekendtgørelse som vi kan have tillid til og som faktisk yder naboerne beskyttelse.

Kronologisk præsentation af dokumenter og indlæg

+

12. juni 2012:
Peter Skeel Hjorth, udgiver af bogen “Besat af Vind”, skriver artiklen “Som en perfekt politisk forbrydelse” om vindmøllebekendtgørelsen, som efterfølgende oversættes og udgives i flere lande.

Maj 2012:
Hans Christian Schmidt kalder Ida Auken i Samråd d. 26. juni 2012. Hør baggrund for samrådet. Se de spørgsmål ministeren skal svare på.

Februar 2012:
Ålborg Universitet gennemgår kritisk de nye danske regler for lavfrekvent støj fra vindmøller

21. februar 2012:
Svar fra Miljøministeriet på Landsforeningens spørgsmål af 10. januar 2012.

16. februar 2012:
Svar fra Miljøminister Ida Auken på Landsforeningens spørgsmål af 10. februar 2012.

10. januar 2012:
Landsforeningen stiller spørgsmål til Ida Auken på baggrund af samrådet d. 15. december 2011.

8. januar 2012:
Landsforeningen skriver til EPAW og NA-PAW, at der i Lars Hindkjærs brev fra d. 6. januar 2012 er en række fejl.

1. januar 2012:
Vindmøllebekendtgørelsen træder i kraft

15. december 2011:
Video: Åbent samråd med miljøministeren om vindmøllers påvirkning af menneskers sundhed.

11. december 2011:
EPAW og NAPAW fortæller i et brev til MIljøminister Ida Auken og Direktør for Miljøstyrelsen Lars Hindkjær om sundhedsrisici forbundet med opstilling af Kæmpevindmøller, og at de er rystede over, at man i Danmark lader myndighederne manipulere med støjtal, og undlader at inddrage Professor Henrik Møller i udarbejdelsen af regler for støjbelastning af vindmøllenaboer.

24. november 2011:
Høringssvar fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

November 2011:
DASAMs høringssvar til vindmøllebekendtgørelsen (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), hvor der anbefales en 35dB-støjgrænse

3. november 2011:
Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Danmark forrest i kampen mod lavfrekvent støj fra vindmøller.

15. juni 2011:
Pressemeddelelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller: Teknisk forhøring vedr. grænseværdi for lavfrekvent støj

27. maj 2011:
Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen’s rapport “Lavfrekvent støj fra store vindmøller” fra juni 2010 opdateres. Alle væsentlige resultater og konklusioner er de samme, nu blot på et større og mere repræsentativt datamateriale.

25. maj 2011:
Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller sendes i teknisk forhøring


Forud for revisionen af vindmøllebekendtgørelsen:

11. juni 2010:
Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen fra Aalborg Universitet udgiver rapporten “Lavfrekvent støj fra store vindmøller”. (Rapporten opdateres 27. maj 2011)

1. marts 2010:
Miljøminister Karen Ellemann svarer, adspurgt af Per Clausen (MF) omkring støj fra vindmøller, at “På den baggrund har jeg bedt Miljøstyrelsen om, at der gennemføres en undersøgelse af vindmøllestøj om natten, og styrelsen vil nu iværksætte en undersøgelse i Danmark, der kan belyse forholdene nærmere”.

11. marts 2009:
Miljøminister Connie Hedegård skriver til Jacob Jensen (MF) at Aalborg Universitet udtrådte af samarbejdet med Delta d. 2. oktober 2008 på grund af samarbejdsvanskeligheder, og at “mulig lavfrekvent støj fra vindmøller” ikke har indgået i de politiske forhandlinger om VE-loven, men at “enhver borger, hvis ejendom lider værditab som følge af opstilling af nye vindmøller, får dækket det fulde tab hos opstilleren af møllen”.

3. oktober 2008:
Der bliver ikke nogen undersøgelse af støjproblemer fra vindmøller efter samarbejdet mellem Aalborg Universitet og GTS-instituttet Delta er gået fuldstændig skævt. Aalborg-professor kalder firmaets rapport for »upræcis«, uigennemskuelig« med et »mangelfuldt datagrundlag«. (www.ing.dk)

1. oktober 2008:
Civilingeniør Steffen Pedersen, Adjunkt, Ph.D. Christian Sejer Pedersen og Professor Henrik Møller, alle fra Aalborg Universitet kommenterer på Deltas rapport “EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller – Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen” . (Læs Deltas rapport her)

27. juni 2008:
Vindmølleproducenterne vil have miljøministeren til at overtale kommunerne til at tillade nye kæmpemøller, efter en kommune har nedstemt et projekt af frygt for lavfrekvent støj, som akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet advarer om.(www.ing.dk)

23. juni 2008:
Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien beder Miljøminister Troels Lund Poulsen præcisere overfor kommunerne, at “hvis de gældende grænseværdier for støj overholdes, vil lavfrekvent støj ikke være et problem for naboerne”

19. maj 2008:
Husejere risikerer helt op til 9,7 decibel mere lavfrekvent støj med kæmpemøller som nye naboer, siger akustik-professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet. Delta konkluderer alligevel i ny rapport, at stigningen kun er 2-3 decibel.(www.ing.dk)

10. april 2008:
Akustik-professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet får én på hatten for at udtale, at kæmpevindmøller overskrider grænserne for lavfrekvent støj. Udtalelserne er taget ud af en sammenhæng i en stor rapport, mener elektronikfirmaet Delta.(www.ing.dk)

4. november 2007:
Rapport om indendørs måling af lavfrekvent støj “Indoor Measurements of Noise at Low Frequencies – Problems and Solutions” af Steffen Pedersen, Henrik Møller og Kerstin Persson Waye udkommer. I konklusionen står der, at den danske målemetode er værdiløs, med mindre de generamte nøjagtigt kan udpege hvor i et givent rum, de generes mest. Læs hele rapporten. Læs konklusionen.

1. oktober 2007:
Miljøminister Connie Hedegaard har ikke dokumentationen i orden, når hun hævder, at kæmpevindmøller ikke larmer. Danske undersøgelser viser, at møllerne meget vel kan genere naboer. Nu kræver et politisk flertal en grundig undersøgelse af støjen fra møllerne. (www.ing.dk)

Se iøvrigt Miljøstyrelsens arkiv for høringsmateriale på støjområdet

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar