Se filmen Down Wind

TORONTO

Anyone who has studied the Ontario Liberal government’s failed experiment with wind power knows what a financial and social catastrophe it has been.

How billions of taxpayers’ and hydro customers’ dollars are being wasted, and will continue to be wasted for decades to come, because of former Liberal premier Dalton McGuinty’s naive blunder into wind energy, now fully supported by Premier Kathleen Wynne. How it has contributed to skyrocketing hydro bills and to the loss of 300,000 manufacturing jobs in Ontario.

A 2011 report by then auditor general Jim McCarter documented how the government rushed into wind energy without any business plan, ignoring even the advice of its own experts that could have substantially reduced costs. As a result, Ontarians are now locked into 20 years of paying absurdly inflated prices for inefficient and unreliable wind power, which, ironically, still has to be backed up by fossil fuel energy, meaning natural gas. That means the Liberals’ gas plants scandal, costing taxpayers and hydro ratepayers up to $1.1 billion — according to reports by McCarter and current Auditor General Bonnie Lysyk — is also part of the Liberals’ legacy of wind power waste.

Indeed, while the Liberals were telling us they were replacing coal power with wind and solar energy, they were actually doing it with nuclear power and natural gas. Wind can’t replace coal because it can’t provide base load power to the electricity grid on demand. That’s why the Liberals were frantically building new natural gas plants, even as they were imposing, and continue to impose, unwanted wind turbines on rural communities across Ontario. McGuinty cancelled the locally unpopular Mississauga and Oakville gas plants to save five Liberal seats in the 2011 election, which we now know could cost up to $220 million per bought riding in public money.

A new documentary, Down Wind: How Ontario’s Green Dream Turned into a Nightmare, by Sun News Network’s Rebecca Thompson — airing Wednesday, June 4 at 8 p.m. and 11 p.m. — powerfully and succinctly explains the enormity of the Liberals’ wind power catastrophe. The Surge Media production explains we are wasting and will continue to waste, billions of public dollars for a non-existent environmental benefit — the Liberal myth that wind and solar power replaced polluting coal-fired electricity in Ontario.

Nonsense. As one of Thompson’s interviewees accurately puts it in Down Wind, turbines “don’t run on wind, they run on subsidies.” Thompson compellingly tells the story of how an unholy alliance of Liberal government insiders, wind industry developers, so-called environmentalists and Bay Street investors worked hand-in-glove to impose wind turbines on unsuspecting farming and rural communities across Ontario. How those who tried to fight back were and are being crushed by the Liberals’ dictatorial Green Energy Act, which took away the planning rights of local municipalities. How we don’t need the tiny amount of expensive and unreliable power wind supplies, both because Ontario has a huge energy surplus and because wind developers have to be paid for their energy first, while we dump or export inexpensive and green hydro power at a loss.

How the reported health concerns hundreds of affected residents have experienced because of the sound, vibration, low-frequency noise and shadow flicker from wind turbines — up to 50-storeys high, many located just 550 metres from homes — have been suppressed by the government. Those symptoms include sleeplessness, nausea, migraines, heart palpitations, all dismissed by the Ontario government, even as Ottawa conducts a major study into what has become known as “wind turbine syndrome.”

The most powerful footage in Down Wind comes from ordinary Ontarians — some forced to leave their homes — telling their stories, often reduced to tears, bitterness and anger. How on one day they were living peaceful lives in rural Ontario and how, almost overnight, were plunged into a nightmare, as wind companies turned neighbour against neighbour by leasing the land of some property owners to erect turbines, while running roughshod over the concerns of everyone else. To me, Ontario’s wind power disaster has always been a story of urban greed, ignorance, arrogance and phony environmentalism overpowering rural interests. Of smug, trendy, hypocritical Toronto downtowners — Wynne’s core constituency — whose experience with wind turbines is limited to one at the CNE — ignorantly accusing rural communities of NIMBYISM (as did McGuinty).

Down Wind exposes all this along with the scariest reality of all. That the Liberals have gone too far to ever admit they were wrong, and that if we re-elect them, they’ll double down on their wind energy disaster.

Direkte Google-oversættelse:

Enhver, der har studeret Ontario liberale regerings mislykkede eksperiment med vindkraft, ved, hvad en økonomisk og social katastrofe har været.
Hvordan milliarder af skatteydernes og hydrokundernes dollars bliver spildt og vil fortsætte med at blive spildt i årtier fremover på grund af den tidligere liberale premier Dalton McGuintys naive beundre af vindenergi, som nu fuldt ud understøttes af premier Kathleen Wynne.
Hvordan det har bidraget til skyrocketing hydro regninger og til tabet af 300.000 jobs i Ontario.
Gennem 2011-rapport fra da havde revisors generalsekretær Jim McCarter dokumenteret, hvordan regeringen stormede ind i vindenergi uden nogen forretningsplan, uden at ignorere selv rådene fra sine egne eksperter, der kunne have reduceret omkostningerne væsentligt.
Som følge heraf er Ontarians nu låst til 20 år for at betale absurd oppustede priser på ineffektiv og upålidelig vindkraft, hvilket ironisk nok stadig skal understøttes af fossile brændselsenergier, hvilket betyder naturgas.
Det betyder Liberals gasskandale, der koster skatteyderne og hydro-rentebetalingerne op til 1,1 milliarder dollar – ifølge rapporter fra McCarter og nuværende revisors general Bonnie Lysyk – er også en del af Liberals arv af vindkraftaffald.
Faktisk, mens liberalerne fortalte os, at de erstattede kulkraft med vind og solenergi, var de faktisk ved at gøre det med atomkraft og naturgas.
Vind kan ikke erstatte kul, fordi det ikke kan give baselastekraft til elnettet efter behov.
Det var derfor, at de liberale var ved at opbygge nye naturgasplanter, selv som de var pålagt, og fortsatte med at pålægge uønskede vindmøller på landdistrikterne over Ontario.
McGuinty annullerede de lokalt upopulære Mississauga og Oakville gasanlæg for at redde fem liberale pladser i valget i 2011, som vi nu ved, kunne koste op til 220 millioner dollars pr. Købt ridning i offentlige penge.
En ny dokumentar, Down Wind: Hvordan Ontarios grønne drøm blev til et mareridt, af Sun News Network’s Rebecca Thompson – lufting onsdag den 4. juni kl. 8 og kl. 11.00 – forklarer kraftigt og kortfattet enormiteten af ​​Liberals ‘vindkraftkatastrofe.
Surge Media produktion forklarer, at vi spilder og vil fortsætte med at spilde, milliarder af offentlige dollars for en ikke-eksisterende miljøfordel – den liberale myte, at vind- og solenergi erstatter forurenende kulfyret elektricitet i Ontario. Nonsens. Da en af ​​Thompson’s interviewpersoner præcist sætter den i Down Wind, møller turbinerne ikke “”, de løber på subsidier. ”
Thompson fortæller historien om, hvordan en uhellig alliance af liberale regeringsinsidenter, udviklere af vindindustrien, såkaldte miljøforkæmpere og Bay Street-investorer arbejdede handsker i at pålægge vindmøller på intetanende landbrug og landdistrikter i hele Ontario.
Hvordan de, der forsøgte at kæmpe tilbage, blev og bliver knust af Liberalernes diktatoriske grønne energi

Hvordan vi ikke har brug for den lille mængde dyre og upålidelige strømforsyninger, både fordi Ontario har et enormt energiforbrug, og fordi vindudviklere først skal betale deres energi, mens vi dumper eller eksporterer billig og grøn vandkraft ved en tab.
Hvordan det rapporterede helbred vedrører hundredvis af berørte beboere har oplevet på grund af lyden, vibrationen, lavfrekvent støj og skyggeflimmer fra vindmøller – op til 50 etager højt, mange ligger kun 550 meter fra boliger – er blevet undertrykt af regeringen .
Disse symptomer omfatter søvnløshed, kvalme, migræne, hjertebanken, alle afskediget af Ontario-regeringen, selv som Ottawa gennemfører en større undersøgelse af, hvad der er blevet kendt som “vindturbinsyndrom.”
Den mest magtfulde optagelse i Down Wind kommer fra almindelige Ontarians – nogle tvunget til at forlade deres hjem – fortæller deres historier, ofte reduceret til tårer, bitterhed og vrede.
Hvorledes levede de engang på fredelige liv i landdistrikterne Ontario, og hvordan blev de næsten natten over faldet i et mareridt, da vindmandsvirksomheder blev nabo mod nabo ved at leje nogle ejendomsejers land til at oprette turbiner, mens de kørte groft over bekymringerne for alle andre.
For mig har Ontario vindkraftkatastrofe altid været en historie om urbane grådighed, uvidenhed, arrogance og falsk miljøvidenhed, der overvinder landdistrikternes interesser.
Af smug, trendy, hykleriske Toronto downtowners – Wynne’s kernevalgskreds – hvis erfaring med vindmøller er begrænset til en på CNE – uvidende beskylder landlige samfund af NIMBYISM (som gjorde McGuinty).
Down Wind udsætter alt dette sammen med den skæmmeste virkelighed af alle. At liberalerne er gået for langt for altid at indrømme, at de var forkert, og at hvis vi genvalgte dem, vil de fordoble deres vindkraftkatastrofe.