• onsdag , 29 maj 2024

Landskabs- og naturhensyn

I vor egen, nationale selvforståelse mener vi at have en restriktiv landskabsplanlægning.

De 600 kæmpevindmøller, som det er politisk planlagt at rejse i det danske landskab inden 2020, er der imidlertid ikke udført en samlet planlægning for.

Vi har brugt milliarder på at lægge højspændingsmaster i jorden, men når det gælder private investorers lyst til at tjene på vinden, så bøjes alle regler. Kommuner udpeger vindmøllefelter i områder indenfor skovbyggelinjen, tæt på skov, indenfor strandbeskyttelseslinjen, i områder med bilag IV-arter såsom fredede flagermus, klos opad Natura 2000-områder og kulturmiljøer med bærende landskabsværdier.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller efterlyser en helhedsplan for opstillingen af vindmøller på land, fordi:

  1. Ved Regeringens uddelegering af vindmølleopstillingen til kommunerne over en bred kam, er der ikke taget stilling til, hvor landskabet kan bære så store elementer – og slet ikke til, om der er de bedste vindressourcer de pågældende steder.
  2. Kommunerne magter ikke den landskabelige helhedstænkning, der mindst burde ligge på et regionalt, gerne nationalt niveau.
  3. Det er vindmølleinvestor der honorerer de konsulenter som udarbejder VVM-redegørelser, visualiseringer m.m., og upartiskheden er ikke sikret. Kommunen som myndighed løfter ikke opgaven.
  4. Det er snarere reglen end undtagelsen, at en kommune udpeger vindmøllefelter i yderkanten af kommunen – i det kommunale ”Udkantsdanmark”, ude i landzonen, længst muligt væk fra hovedbyen, hvor stemmerne er…. Også selv om de bedste vindressourcer måske netop er dér.
  5. Kommunerne samarbejder ikke vedr. opstilling af store vindmøller. Men 150 m høje vindmøller kan ses fra store afstande, der ikke respekterer kommunegrænser tegnet på et kort. Borgere i nabokommunen kan således uden videre blive naboer til kæmpevindmøller.

Akademiraadet har ligeledes efterlyst en national helhedsplan for opstillingen af store vindmøller og kalder dagens fremgangsmåde for investordrevet. I juni 2013 skrev Akademiraadet et åbent brev til de Miljøministeren, Naturstyrelsen, kommunerne og pressen.
Brevet kan læses her

Danmarks Naturfredningsforening udtaler, at DN ønsker vindmøller, men ikke i naturen. Denne ”natur” definerer DN desværre som de i forvejen mest beskyttede naturtyper: fredede områder, skove, Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, overdrev, mv. I NBL §3), strandbeskyttelseslinjen, udpegede, værdifulde landskaber i kommuneplanen.

Sidstnævnte kan kommunerne blot ændre, og hvor er skovbyggelinjen blevet af?

Den ubeskyttede natur og de smukke landskaber er også en væsentlig del af del af vores oplevelse af det åbne land. Det beskytter DN ikke fra vindmølleopsætning.

natur

Vi er ved at miste noget vi alle sætter højt – natur og stilhed, Jan Troell – filmskaber

Filmen ”In the Silence of Nature”

Med kunsten som redskab fortæller denne dansk-svenske kortfilm om den natur, stilhed og livskvalitet som går tabt når store, industrielle vindmøller gør deres indtog i fredelige landskaber og tæt på naboer.

Vores politikere har bestemt, at der skal opstilles flere hundrede store vindmøller på land frem til 2020. De skal stå spredt rundt i det ganske
land. Hvor de opstilles hen, er investorbestemt og afhængig af hvor, der findes godsejere eller lodsejere som ønsker at tjene store penge ved at lægge jord til. Der tages hverken hensyn til nabogener, bevaringsværdige landskaber eller naturfredning ved valg af placering.
En klausul til forarbejderne til naturbeskyttelsesloven giver simpelthen vindmøllerne fortrin.

Nuværende og kommende naboer til store vindmøller har længe råbt vagt i gevær. Mange, især byboerne, er ikke klare over rækkevidden af det som er ved at ske rundt omkring i vores land. Det bliver de den dag vindmøllerne når hen til deres sommerhusområde eller yndede naturområde. Men da er det for sent.

Filmen er lavet af den danske journalist Peter Skeel Hjorth og den meget anerkendte svenske cellist og dirigent Mads Rondin. Danske vindmøller eksporteres til Sverige. Svenskerne tager dog ikke bare godt imod de danske vindmøller, og dele af det svenske kulturliv er gået ind i kampen mod hvad de kalder et overgreb mod mennesker og natur. Filmen er blandt andet et resultat af dette.

http://www.youtube.com/watch?v=7_UUsT86-bg&feature=youtu.be

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar