• onsdag , 29 maj 2024

Faglig begmand til fagbladet Ingeniøren

Notat på det canadiske sundhedsministeriums hjemmeside er ikke tilstrækkeligt til at foretage en faglig vurdering. Det påpeger den danske sundhedsstyrelse i en udtalelse til folketingets miljøudvalg om en canadisk undersøgelse, der ifølge fagbladet Ingeniøren frikendte vindmøller at være årsag helbredsproblemer.

Af Peter Skeel Hjorth, journalist og forfatter

Fagbladet Ingeniøren havde ikke faktuelt grundlag for at meddele, at en canadisk undersøgelse frikendte vindmøller for at påvirke naboers helbred. Et notat på det canadiske sundhedsministerium Health Canadas hjemmeside er ikke tilstrækkeligt til at foretage en faglig vurdering, påpeger den danske sundhedsstyrelse i en udtalelse til folketingets miljøudvalg.

Og det er en faglig begmand til Ingeniøren, som den 7. november 2014 bragte en artikel om undersøgelsen af journalisten Sanne Wittrup under den vildledende overskrift: Undersøgelse frifinder vindmøller: Naboers helbred upåvirket af støjen.

Artiklen byggede på en pressemeddelelse og et notat om de foreløbige resultater på Health Canadas hjemmeside, hvor ministeriet samtidig finder det samtidig vigtigt at bemærke, at resultaterne ikke i sig selv giver et generelt svar på, om vindmøllestøj påvirker helbredet. Der var således taget forbehold for præcis en fortolkning som den, Ingeniøren offentliggjorde, selvom dette forbehold rent faktisk var nævnt i teksten.

Efter at have gennemlæst det materiale, der var offentliggjort, skrev jeg artiklen ”Canadisk undersøgelse er ingen frikendelse af vindmøller”. Det fik tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt fra Venstre til at reagere. Som medlem af folketingets miljøudvalg bad han miljøministeren kommentere artiklen.

Svaret er i god overensstemmelse med den faglige vurdering i min artikel. Sundhedsstyrelsen i Danmark oplyser for eksempel følgende om undersøgelsen: ”Ud fra det foreliggende notat på Health Canadas hjemmeside kan Sundhedsstyrelsen ikke foretage en faglig vurdering. De anførte resultater kan først betragtes som endelige, når de er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift og efter forudgående peer-review proces.”

Med disse ord bekræfter den danske sundhedsstyrelse, at der ikke var grundlag for at meddele, at undersøgelsen frikendte vindmøller for helbredseffekter. Det gør artiklen i Ingeniøren til fejlagtig og dermed stærkt kritisabel journalistik.

Læs hele miljøminister Kirsten Brosbøls svar her:S238 2015-02-02

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20.1. 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 238 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V).

SPØRGSMÅL NR. 238 (ALM. DEL)
Vil ministeren kommentere artiklen ”Canadisk studie er ingen frifindelse af vindmøller”, af Peter Skeel Hjorth, bragt på stilhed.eu (https://lntk.dk/2014/11/10/canadisk-studie-er-ingen-frifindelse-af-vindmoeller/)?

SVAR
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Den canadiske sundhedsstyrelse Health Canada har gennemført en foreløbig analyse af data fra en canadisk vindmølleundersøgelse, som blev igangsat i 2012 i samarbejde med Statistics Canada. Health Canada har fremlagt resultatet heraf i en pressemeddelelse samt ledsagende notat.

Undersøgelsen bestod af tre dele: Et spørgeskema, der blev udsendt til deltagerne, der var tilfældigt udvalgt af Statistics Canada, og målinger af blodtryk, hjerterytme, søvnmønster og, som mål for stress, kortisol i hår. Herudover blev der foretaget over 4.000 timers støjmålinger på vindmøller som baggrund for beregning af støjniveauet ved boligerne.

I pressemeddelelsen anfører Health Canada, at der ikke er fundet belæg for en sammenhæng mellem støj fra vindmøller hverken hvad angår selvrapporterede helbredseffekter eller de helbredsrelaterede målinger, der indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen viste imidlertid en sammenhæng mellem stigende niveauer af vindmøllestøj og oplevet gene af forskellige forhold knyttet til vindmøllerne (støj, vibrationer,
skyggekast og lyskast).

Den canadiske undersøgelse blev gennemført i to canadiske provinser, Ontario og Prince Edward Island, og omfattede i alt 1.238 husstande ud af 1.570 mulige, der ligger i forskellig afstand fra 399 vindmøller samlet i 18 vindmølleparker.

Af notatet på Health Canadas hjemmeside fremgår undersøgelsens begrænsninger, herunder at resultaterne skal ses i sammenhæng med den øvrige viden på området. Det fremgår endvidere, at mere detaljerede beskrivelser af resultaterne vil blive indsendt til videnskabelige tidsskrifter, og at resultaterne først bør betragtes som endelige efter publikation i peer-reviewed tidsskrifter. Alle publikationer fra Health Canada i relation til undersøgelsen vil kunne ses på Health Canadas hjemmeside.”

Sundhedsstyrelsen i Danmark oplyser følgende om undersøgelsen: ”Ud fra det foreliggende notat på Health Canadas hjemmeside kan Sundhedsstyrelsen ikke foretage en faglig vurdering. De anførte resultater kan først betragtes som endelige, når de er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift og efter forudgående peer-reviewproces.

Det er en interessant undersøgelse, som kombinerer spørgeskemaundersøgelser med objektive undersøgelser i form af kortisol i hår, måling af hjerterytme og blodtryk samt søvnmønster.
Såfremt konklusionerne holder, vil undersøgelsen være et supplement til Kræftens Bekæmpelses registerundersøgelse af vindmøllestøj og helbredseffekter.”

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar