• søndag , 25 februar 2024

Hemmelige møder gav lempelige støjregler for vindmøller

JyllandsPosten: Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller blev udarbejdet ved en række møder uden referat mellem Miljøstyrelsen og vindmøllebranchen. Politikere kritiserer forløbet, og naboer til vindmøller kalder processen for aftalt spil.

Læs en del af artiklen her

I slutningen af 2011 blev der vedtaget en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.  Baseret på dokumenter vi tidligere har set, har vi haft en kraftig, velbegrundet mistanke om, at beregningsmetoden for indendørs lavfrekvent støj som denne bekendtgørelse foreskriver, har været tilpasset så støjberegningerne ”altid” giver det rigtige svar, nemlig 20 dB.  Det samme gør kontrolberegningerne, som benytter samme metode.  Bekendtgørelsen tillader jo ikke kontrolmålinger inde hos naboerne – kun beregninger.

En ny aktindsigt, som vi har kæmpet for at få i flere år, viste før sommeren i år, at der blev holdt adskillige møder mellem Miljøstyrelsen og forskellige repræsentanter for vindindustrien i løbet af 2011.  De indledende møder findes der referater af, men der lod til at mangle referater af tre møder i maj 2011. I september i år kaldte Hans Christian Schmidt (HCS) miljøminister Kirsten Brosbøl i samråd om bl.a. disse manglende referater.  I samråd svarede Brosbøl, at der kun manglede ét referat, og at dette ville blive fundet og oversendt til HCS.  HCS bad samtidig om at modtage en liste over samtlige møder som blev afholdt af Miljøstyrelsen i 2011 vedr. støjbekendtgørelsen.

Efter at fristen for at oversende listen og det manglende referat til HCS var overskredet, kom der omsider en liste og et følgebrev fra Brosbøl.  I brevet forklarer og beklager hun, at referatet ikke findes.  Det samme gælder otte andre referater af møder med vindindustrien!   Udover de helt indledende møder, findes der konsekvent ingen referater af møderne mellem miljøstyrelsen og repræsentanterne fra vindindustrien.  Dette er dybt kritisabelt, og koblet med en mail vi også har fået adgang til, hvor miljøstyrelsens Jørgen Jacobsen skriver til vindindustrien at han vedhæfter FORTROLIGE ”konsekvensberegninger” som skal drøftes ved deres møde, tyder alt på, at der har været et alt for tæt og fortroligt samarbejde mellem miljøstyrelsen og industrien ved udarbejdelsen af støjbekendtgørelsen.

Listen over møder og Brosbøls brev kan findes her

Overblik over forløbet ved udarbejdelsen af Støjbekendtgørelsen
LNtK har lavet en oversigt over forløbet i forbindelse med udarbejdelsen af Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.

Se LNtKs oversigt her:  Udvikling af støjisolationstallet 2011

De møder som der ikke findes referat af, er markeret.  At der ikke findes referater af disse møder, er simpelthen uhørt.  Det tætte samarbejde der helt åbenbart er mellem Miljøstyrelsen og den industri, den skal regulere ved lov, er også uhørt.  Miljøstyrelsen modtager fortrolige oplysninger fra industrien og laver selv konsekvensberegninger som bagefter drøftes og får direkte påvirkning på lovens udformning på en usandfærdig måde. Og så længe dette pågår, er det helt konsekvent for møderne med vindindustrien at der ikke føres referat.

Det er hævet over enhver tvivl, at vindindustrien, men også Miljøstyrelsen, var fuldstændig klar over, at bekendtgørelsen ikke ville yde naboerne nogen som helst form for beskyttelse den gang den blev signeret.  Støjisolationsfaktoren og usikkerhedsmarginen på 2 dB som benyttes ved beregning af støjen sikrer, at vindmøllerne på papiret – og kun på papiret – altid overholder støjgrænsen.  Konsekvensen heraf er, at naboer til store vindmøller lider under store støjgener.

Bekendtgørelsen er ikke det papir værd, som den er skrevet på.  Den er tværs igennem korrupt og burde erklæres ugyldig.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar