• fredag , 23 april 2021

Hvorfor støjbekendtgørelsen ikke virker

1140x470-nej-tak

Hvorfor støjbekendtgørelsen ikke virker

Vindmøller støjer. Støj af tilstrækkelig styrke og i tilstrækkelig lang tid påvirker menneskers helbred.  For at undgå helbredsskader placeres vindmøllerne med en vis afstand til boligen. Men bliver vindmøllerne placeret tilstrækkelig langt væk fra de nærmeste bolig i dag? For at beskytte naboerne har man lavet en bekendtgørelse, der fastlægger støjgrænserne.  Disse støjgrænser er dog efter vores mening utilstrækkelige. Støjbekendtgørelsen har kun ringe virkning fordi:

Støjgrænserne er for høje: De tillader, at ca. 30% af de nærmeste naboer har søvnbesvær og ca. 50% af naboerne er generede af støjen fra vindmøllerne. Det er 4 gange så mange naboer, der er generede, som ved trafikstøj.
Diagram-VOV
(DIAGRAM – Jysk Analyse 2012)

Støjgrænserne kun er defineret ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund – det svarer til let vind.  Vindhastigheden måles ikke, men beregnes med voldsom usikkerhed. Støjbelastningen ude ved naboboligen måles ikke, men beregnes med en stor usikkerhed. Beregningerne er baseret på tal, der er svære at kontrollere.

Møllerne styres elektronisk, så de kun behøver at overholde støjgrænserne ved de to definerede vindhastigheder 6 og 8 meter/sekund.  Ved alle andre vindhastigheder kan møllerne støje så meget de kan. Kontrol af møllen – der også foretages ved en måling ved møllen efterfulgt af en beregning af støjen hos naboen – pålægges mølleejerne selv, eller den foregår varslet (dvs. på et tidspunkt aftalt med mølleejerne). Naboen kan kun klage over en vindmølle til kommunen; den kommune, som samtidig er den myndighed, som har planlagt for vindmøllen, har godkendt den og er blevet betalt for opstillingen af vindmøllen, og hvis afgørelse ikke kan ankes til anden myndighed.
Under udarbejdelsen af vindmøllebekendtgørelsen har aldrig medvirket hverken læger eller akustikere – til trods for at den sætter støjgrænser, der skulle sikre, at mennesker ikke får ødelagt sig helbred.Her findes vindmøllebekendtgørelsen i fuld tekst:
Se Vindmøllebekendtgørelsen her

I Landsforeningen kræver vi en ny støjbekendtgørelse, som giver naboerne en reel beskyttelse. En støjbekendtgørelsen vi kan have tillid til.
Overlæge Peter Prinds har sat sig grundigt ind i støjbekendtgørelsen og dennes tilblivelse. Han har lavet denne meget informative og let forståelige præsentation, som han har givet tilladelse til, at vi publicerer:

Download Peter Prinds indlæg

Landsforeningen havde i december 2013 et indlæg i fagbladet Miljø og Teknik med titlen: ”Hvad så, når lovreglerne ikke fungerer?”.  Her kommer vi nærmere ind på den undersøgelse, som blev foretaget for vindindustriens informationsorgan, VidenOmVind, af Jysk Analyse i 2012. Den analyse viser, at 29% af de nærmeste naboer har søvnbesvær.   Vi drøfter også den såkaldte ”danske model”, som blev beskrevet i manualen til projekteringsprogrammet WindPro.  Ved elektronisk styring kan man nemt køre op og ned for møllens kapacitet, så denne kører med fuld kraft ved alle andre vindhastigheder end lige præcis 6 og 8 meter/sekund. Netop denne mulighed omtales i manualen som ”den danske model”.
Link til Artikel i Miljø og Teknik samt til WindPro manual.

I Holbæk kommune har mange naboer klaget over støj fra vindmøllerne.  Læs kommunens referat efter et møde med naboerne og Jørgen Jacobsen, Miljøstyrelsen.

Holbæk doc


Tilblivelsen af Vindmøllebekendtgørelsen, samt reaktioner på denne:

12. juni 2012:
Peter Skeel Hjorth, udgiver af bogen “Besat af Vind”, skriver artiklen “Som en perfekt politisk forbrydelse” om vindmøllebekendtgørelsen, som efterfølgende oversættes og udgives i flere lande.

Maj 2012:
Hans Christian Schmidt kalder Ida Auken i Samråd d. 26. juni 2012. Hør baggrund for samrådet. Se de spørgsmål ministeren skal svare på.

Februar 2012:
Ålborg Universitet gennemgår kritisk de nye danske regler for lavfrekvent støj fra vindmøller

21. februar 2012:
Svar fra Miljøministeriet på Landsforeningens spørgsmål af 10. januar 2012.

16. februar 2012:
Svar fra Miljøminister Ida Auken på Landsforeningens spørgsmål af 10. februar 2012.

10. januar 2012:
Landsforeningen stiller spørgsmål til Ida Auken på baggrund af samrådet d. 15. december 2011.

8. januar 2012:
Landsforeningen skriver til EPAW og NA-PAW, at der i Lars Hindkjærs brev fra d. 6. januar 2012 er en række fejl.

1. januar 2012:
Vindmøllebekendtgørelsen træder i kraft

15. december 2011:
Video: Åbent samråd med miljøministeren om vindmøllers påvirkning af menneskers sundhed.

11. december 2011:
EPAW og NAPAW fortæller i et brev til MIljøminister Ida Auken og Direktør for Miljøstyrelsen Lars Hindkjær om sundhedsrisici forbundet med opstilling af Kæmpevindmøller, og at de er rystede over, at man i Danmark lader myndighederne manipulere med støjtal, og undlader at inddrage Professor Henrik Møller i udarbejdelsen af regler for støjbelastning af vindmøllenaboer.

24. november 2011:
Høringssvar fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

November 2011:
DASAMs høringssvar til vindmøllebekendtgørelsen (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), hvor der anbefales en 35dB-støjgrænse

3. november 2011:
Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Danmark forrest i kampen mod lavfrekvent støj fra vindmøller.

15. juni 2011:
Pressemeddelelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller: Teknisk forhøring vedr. grænseværdi for lavfrekvent støj

27. maj 2011:
Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen’s rapport “Lavfrekvent støj fra store vindmøller” fra juni 2010 opdateres. Alle væsentlige resultater og konklusioner er de samme, nu blot på et større og mere repræsentativt datamateriale.

25. maj 2011:
Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller sendes i teknisk forhøring


Forud for revisionen af vindmøllebekendtgørelsen:

11. juni 2010:
Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen fra Aalborg Universitet udgiver rapporten “Lavfrekvent støj fra store vindmøller”. (Rapporten opdateres 27. maj 2011)

1. marts 2010:
Miljøminister Karen Ellemann svarer, adspurgt af Per Clausen (MF) omkring støj fra vindmøller, at “På den baggrund har jeg bedt Miljøstyrelsen om, at der gennemføres en undersøgelse af vindmøllestøj om natten, og styrelsen vil nu iværksætte en undersøgelse i Danmark, der kan belyse forholdene nærmere”.

11. marts 2009:
Miljøminister Connie Hedegård skriver til Jacob Jensen (MF) at Aalborg Universitet udtrådte af samarbejdet med Delta d. 2. oktober 2008 på grund af samarbejdsvanskeligheder, og at “mulig lavfrekvent støj fra vindmøller” ikke har indgået i de politiske forhandlinger om VE-loven, men at “enhver borger, hvis ejendom lider værditab som følge af opstilling af nye vindmøller, får dækket det fulde tab hos opstilleren af møllen”.

3. oktober 2008:
Der bliver ikke nogen undersøgelse af støjproblemer fra vindmøller efter samarbejdet mellem Aalborg Universitet og GTS-instituttet Delta er gået fuldstændig skævt. Aalborg-professor kalder firmaets rapport for »upræcis«, uigennemskuelig« med et »mangelfuldt datagrundlag«. (www.ing.dk)

1. oktober 2008:
Civilingeniør Steffen Pedersen, Adjunkt, Ph.D. Christian Sejer Pedersen og Professor Henrik Møller, alle fra Aalborg Universitet kommenterer på Deltas rapport “EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller – Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen” . (Læs Deltas rapport her)

27. juni 2008:
Vindmølleproducenterne vil have miljøministeren til at overtale kommunerne til at tillade nye kæmpemøller, efter en kommune har nedstemt et projekt af frygt for lavfrekvent støj, som akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet advarer om.(www.ing.dk)

23. juni 2008:
Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien beder Miljøminister Troels Lund Poulsen præcisere overfor kommunerne, at “hvis de gældende grænseværdier for støj overholdes, vil lavfrekvent støj ikke være et problem for naboerne”

19. maj 2008:
Husejere risikerer helt op til 9,7 decibel mere lavfrekvent støj med kæmpemøller som nye naboer, siger akustik-professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet. Delta konkluderer alligevel i ny rapport, at stigningen kun er 2-3 decibel.(www.ing.dk)

10. april 2008:
Akustik-professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet får én på hatten for at udtale, at kæmpevindmøller overskrider grænserne for lavfrekvent støj. Udtalelserne er taget ud af en sammenhæng i en stor rapport, mener elektronikfirmaet Delta.(www.ing.dk)

4. november 2007:
Rapport om indendørs måling af lavfrekvent støj “Indoor Measurements of Noise at Low Frequencies – Problems and Solutions” af Steffen Pedersen, Henrik Møller og Kerstin Persson Waye udkommer. I konklusionen står der, at den danske målemetode er værdiløs, med mindre de generamte nøjagtigt kan udpege hvor i et givent rum, de generes mest. Læs hele rapporten. Læs konklusionen.

1. oktober 2007:
Miljøminister Connie Hedegaard har ikke dokumentationen i orden, når hun hævder, at kæmpevindmøller ikke larmer. Danske undersøgelser viser, at møllerne meget vel kan genere naboer. Nu kræver et politisk flertal en grundig undersøgelse af støjen fra møllerne. (www.ing.dk)

 

Se iøvrigt Miljøstyrelsens arkiv for høringsmateriale på støjområdet

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar