• mandag , 15 juli 2024

Tal-fiflerier

Af: Lonnie Findal

Tre fjerdedele af naboer til store vindmøller kan komme til at leve med kraftig lavfrekvent støj i deres hjem. Det er resultatet af de regnestykker, der foregik bag lukkede døre, før loven blev vedtaget.

Frem mod 2020 skal der rejses omkring 900 store vindmøller i Danmark, og ifølge den nye lov må den lavfrekvente støj fra møllerne ikke overstige 20 decibel inde døre hos omkringboende.

Det svarer til den støjgrænse, som f.eks. fabrikker skal overholde om aftenen og natten. Men når det gælder vindmøller, måles støjen ikke hos naboerne – den beregnes ud fra nogle målinger, som er foretaget forkert, hvilket Henrik Møller og hans medarbejdere fra Aalborg Universitet flere gange har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på:

* Først har man beregnet, hvor meget isoleringen i et hus afbøder for støjen. Men disse isolationstal er sat for optimistisk. Lavfrekvent støj fordeler sig meget varierende i et rum, og hvis man ville nå frem til et realistisk isolationstal, skulle man sende vindmøllestøj ind i et rum og lade de støjplagede beboere udpege, hvor støjen generer dem mest.

* I stedet har man målt støjen på tilfældige steder i et antal tilfældigt udvalgte danske huse. Men tallene for de 33 procent dårligst isolerede huse blev sorteret fra, så beboerne i over en tredjedel af den danske boligmasse må leve med, at de ikke er beskyttet af støjgrænser.

* I beregningerne for den resterende del af boligmassen er der ikke taget hensyn til, at lavfrekvent støj trænger ind gennem alle husets flader – også igennem taget. Der er stort set kun taget højde for, at facaden eksponeres for lyden.

* Når lavfrekvent støj rammer jorden, kastes den op imod huset. I fagsprog kaldes det jordrefleksion, og denne effekt er kun målt i to meters højde. Men i virkeligheden rammes hele husets facade af den støj, der kastes op imod murene.

* Der er kun foretaget målinger for lukkede vinduer. Generelt er lavfrekvent støj ofte værst, når vinduerne er lukket, men man ved ikke, om det også gælder for støj fra vindmøller.

Med denne fejlagtige metode har man beregnet sig frem til, at støjen ikke vil overstige grænsen på 20 decibel. Men Henrik Møller vurderer, at hvis man reelt målte støjen med den rette metode, ville støjgrænsen være overskredet i tre fjerdedele af de boliger, der ligger lige ved den lovpligtige afstand fra vindmøller.

Og når møllerne først står der, kontrolleres støjen efter den samme metode. Her lægges der tillige en måleusikkerhed til på to decibel, og dermed kan andelen af støjplagede naboer til vindmøller blive endnu højere end de 75 procent.

Mulighed for snyd

Henrik Møller har peget på adskillige fejl og mangler i grundlaget for den nye vindmøllelov. Han har eksempelvis gjort opmærksom på, at støjen fra vindmøller kun måles ved vindhastigheder på seks og otte meter i sekundet.

Men moderne elektronisk styrede vindmøller kan indstilles, så de overholder støjgrænserne ved netop disse vindhastigheder, mens de overskrider grænserne ved andre vindhastigheder.

Læs mere om tilblivelsen af den nye støjbekendtgørelse her

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar