• fredag , 2 december 2022

LNtK indkalder til ordinær generalforsamling 2022

søndag, den 27. november 2022, kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i år digitalt gennem Microsoft Teams på følgende link:
Se link i din invitation du har modtaget på e-mail

Dagsorden i henhold til landsforeningens vedtægter:
a)    Valg af to stemmetællere.
b)    Valg af dirigent og referent.
c)    Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
d)    Regnskabet fremlægges til godkendelse.
e)    Behandling af indkomne forslag.
f)     Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
g)    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode og suppleanter for en 1 årig periode.
Troels Flyvholm, Karsten Drøjdal og Henriette Vendelbo er på valg til bestyrelsen.
Marian Dicte Sabrine Jacobsen og Lars Sejersen er på valg som suppleanter.
h)    Valg af revisor for en 2 årig periode og revisorsuppleant for en 1 årig periode.
Hans Rottbøll blev valgt som revisor i 2021 og er derfor ikke på valg i år. Ingen revisorsuppleant er pt. valgt.
i)     Eventuelt.

Møde- og stemmeberettiget er alle landsforeningens medlemmer, der har betalt kontingent og som er opført på medlemslisten.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til bestyrelsesmedlem Troels Flyvholm på mail: troels@hjortevang.dk senest den 19. november 2022, mens forslag om vedtægtsændringer allerede skal være tilsendt ovennævnte den 13. november 2022 – i henhold til vedtægterne.
Indkaldelsen er bekendtgjort ved udsendelse pr. e-mail til alle medlemmerne samt ved offentliggørelse på lntk.dk.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Relaterede indlæg