• tirsdag , 16 august 2022

LNtK: Høringssvar vedr. præhøring om implementering af Århuskonventionen

LNtK har indsendt følgende kommentar til Miljøstyrelsens “præhøring forud for udarbejdelsen af 5. rapport om implementering af Århuskonventionen”:

Vi oplever mange sager, som er i konflikt med Århuskonventionens Art. 4,
Adgang til miljøoplysninger. Mange vindmøllenaboer, som føler sig
generede af støj/lavfrekvent støj fra vindmøller, beder om oplysninger
om vindmøllernes såkaldte driftsdata: rotorhastighed, vindhastighed og
produktion. Jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller skal støj
beregnes, ikke måles. Det beregnede støjniveau er nødvendigvis kun
teoretisk, og der er store forholdsmæssige forskelle på det reelle
støjniveau, selv mellem vindmøller af samme model. Ved hjælp af
driftsdata, vil man kunne beregne den enkelte mølles faktiske støjniveau
på ethvert tidspunkt. For den enkelte nabo er det selvfølgelig væsentlig
at vide hvilke støjniveauer de reelt udsættes for.

Driftsdataene nægtes altid udleveret med henvisning til at dette er
forretningshemmeligheder. Selv kommunerne, som tilsynsmyndighed, nægtes
indsigt i disse oplysninger.
For nylig har der været en sag, hvor Statsforvaltningen opfordrer
Svendborg Kommune til at genoverveje deres beslutning om ikke at
udlevere driftsdata for to vindmøller, med udgangspunkt i en overvejelse
af de menneskelige vs. de forretningsmæssige hensyn.

Det er også problematisk at man, jf. Art. 5, Indsamling og formidling af
miljøoplysninger, i dag reelt ikke kender konsekvenserne for menneskers
helbred ved at blive udsat for et givent niveau af støj fra vindmøller.
Der bør implementeres et system, hvor lægerne kan rapportere om de gener
og sygdomme, som vindmøllenaboer rapporterer om. Og dette må
sammenholdes med målinger af den støj, naboerne udsættes for/beregninger
baseret på driftsdata. Dette findes ikke i dag.

Så længe man ikke må måle støjen fra vindmøllerne, ikke må få driftsdata
udleveret, og naboernes gener og sygdomme ikke registreres, så kan man
reelt heller ikke overvåge truslen af eller effekten på menneskers
helbred af at bo tæt på vindmøller. Og så lever man heller ikke op til
Århuskonventionens formål. Disse forhold må der rettes op på.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar