• mandag , 3 oktober 2022

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

1. Ændringsforslag
Klima-, energi- og bygningsministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 2. maj 2012 og var til 1. behandling den 10. maj 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og klima-, energi- og bygningsministeren sendte den 18. april 2012 dette udkast til udvalget, jf. KEB alm. del − bilag 246. Den 3. maj 2012 sendte klima-, energi- og bygningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Læs hele betænkningen fra d. 2. juni 2012 på www.retsinformation.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar